ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემულ აღმჭურველ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, რომლის შესაბამისად, 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემული შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას 2021 წლის 1 იანვრამდე.

კოდექსის 48-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, პირი, რომელზედაც 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემულია შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ვალდებულია 2021 წლის 1 იანვრამდე, განცხადების საფუძველზე მოითხოვოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა. სამინისტრო აღნიშნული აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, კოდექსით გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის განსაზღვრული პროცედურების გარეშე, მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით გასცემს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული პირი თავისუფლდება კოდექსით დადგენილი გზშ-ის მოსაკრებლის გადახდისგან.