ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

საკონსულტაციო მომსახურება ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DIMMA) პროგრამა

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამა იწვევს სათანადო გამოცდილების მქონე ადგილობრივ პირებს შემდეგი პოზიციების მიმართ ინტერესის გამოსახატავად: 

 

5 საველე ფასილიტატორი (ადგილობრივი ინდივიდუალური პირები) შემდეგი რეგიონებისთვის:

 

1) კახეთი - 2 საველე ფასილიტატორი


2) ქვემო ქართლი - 2 საველე ფასილიტატორი


3) რაჭა-ლეჩხუმი - 1 საველე ფასილიტატორი

 

საველე ფასილიტატორები (შემდეგ „კონსულტანტი“) მომსახურებას გაუწევენ მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამას, რომლის მიზანია სოფლად ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის სიღარიბის შემცირება საქართველოში კონკურენტუნარიანი, დივერსიფიცირებული, მოქნილი და მდგრადი მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.

DiMMA პროგრამა ექვსი წლის განმავლობაში განხორციელდება 2019 წლიდან დაწყებული. პროგრამის მთლიანი ღირებულება 46.9 მილიონ ევროს შეადგენს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება წამყვანი განმახორციელებელი უწყება, რომელიც პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის ფუნქციას ასრულებს. პროექტის განხორციელების და საველე დონეზე კოორდინირების პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმავე გუნდს, რომელიც ახორციელებს IFAD-ის დაფინანსებულ სოფლის მეურნეობის პროექტებს საქართველოში.  

DiMMA პროგრამა ხორციელდება ექვს მეზობელ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთი, ქვემო ქართლი და რაჭა-ლეჩხუმი. ღირებულების ჯაჭვის სამი კატეგორიის მონაწლეები მიირებენ სარგებელს ამ პროგრამიდან:  (i) რძის მცირე მწარმოებლები, როგორც პროგრესული, ასევე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი; (ii) მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები, რომლებიც სპეციალიზირებულ მომსახურებას უწევენ და წარმოებისთვის საჭირო მასალებს აწვდიან რძის მწარმოებლებს და (iii) რძის შემსყიდველები, რომლებიც საბაზრო კავშირებს დაამყარებენ რძის მწარმოებლებთან. რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობებიც  მიიღებენ სარგებელს არამოპოვებითი საქმიანობის საპილოტე პროექტებიდან, რომლებიც ხელს უწყობს საძოვრების აღდგენას და იმ მცირე საწარმოებში დასაქმებიდან, რომლებსაც პროგრამა გაუწევს დახმარებას. თითოეული ამ კატეგორიის ფარგლებში DiMMA პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ქალების და ახალგაზრდების ჩართულობას.

DiMMA პროგრამას ორი მთავარი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ტექნიკური კომპონენტი აქვს:  (i) რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარება  და (ii) ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარება. 

 

რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარების  კომპონენტის მიზანია რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის ინოვაციების და  ამ ჯაჭვის მონაწილეთა პოტენციალის განვითარება რძის წარმოების გაუმჯობესების, რძის უვნებლობის, რეალიზაციის და მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად სამიზნე ოჯახებისთვის. რძის შემსყიდველები მიიღებენ დახმარებას პროგრამის ფართობზე რძის შესყიდვის გაფართოების და რძის პროდუქტების მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მიზნით. 4-P (სახელმწიფო და  კერძო სექტორები, მწარმოებლები, პარტნიორობა) მიდგომის საფუძველზე რძის შემსყიდველებს (მათ შორის გადამამუშავებელ საწარმოებს) და სამიზნე საოჯახო მეურნეობებს შორის ჩამოყალიბდება  მომგებიანი კავშირები. 

 

ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარების კომპონენტი მოაგვარებს  ინსტიტუტების სისუსტით გამოწვეული წარმოების და მარკეტინგის შემაფერხებელ ლოკალურ გამოწვევებს, ხელს შეუწყობს დიალოგს მერძევეობის დარგის მონაწილე მხარეებს შორის და მათ ჩართვას სტრატეგიულ დიალოგში. საზოგადოების მობილიზაციის მიზნით პროგრამა გამოიყენებს კლასტერული განვითარების მიდგომას და ექვს სამიზნე რეგიონებში განისაზღვრება მერძევეობის კლასტერები, როგორც ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ერთეული, რომელიც მოიცავს რძის წარმოებას, რძის შემგროვებელ ცენტრებს და ღირებულების ჯაჭვის სხვა მონაწილეებს, რომელთანაც დაკავშირებული არიან რძის მწარმოებლები და გადამამუშავებლები. პროგრამა გაუწევს დახმარებას   ფერმერთა ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით   საძოვრების მომხმარებელთა ასოციაციებს.

 

DiMMA პროგრამის მიზანია მინიმუმ 6,740 მცირე ფერმერის შემოსავლების გაზრდა. მათგან 4,220 დაკავშირებული იქნება რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვთან რძის შემსყიდველებთან პარტნიორობის საშუალებით; 370 მათგანი დასაქმდება მცირე საწარმოებში პროგრამის ფართობზე; 250 ახალგაზრდა დაიწყებს  არამოპოვებით საქმიანობას, რომელიც ხელს შეუწყობს საძოვრების აღდგენას და 1,900 მიიღებს სარგებელს საძოვრების პროდუქტიულობის  ამაღლებიდან. აღნიშნულის გარდა, DiMMA პროგრამა ხელს შეუწყობს 117 მცირე საწარმოს განვითარებას (75 რძის შემსყიდველები და 42 მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები) და პროგრამის ფართობზე შეიქმნება  დღეში 240 ტონა რძის გადამამუშავებელი  საწარმოო სიმძლავრეები; კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი მართვა განხორციელდება 9,500ჰა-ზე და საძოვრების მისადგომობა გაუმჯობესდება 300კმ გზების რეაბილიტაციის შედეგად. 

 

საველე ფასილიტატორები იმუშავებენ  რეგიონული კოორდინატორების (თითო კოორდინატორი რეგიონში) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. თითოეული საველე ფასილიტატორი იმოქმედებს, როგორც DiMMA პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წარმომადგენელი ველზე. ის განახორციელებს ყოველდღიურ საქმიანობას ლოკალურ/მუნიციპალიტეტის დონეზე, კოორდინირებას გაუწევეს პროგრესული რძის მწარმოებლების მეურნეობებში გამართულ დემონსტრირებებს, დაეხმარება ბაზრის მიმართ მოწყვლად რძის მწარმოებლებს და არაკომერციული მეურნეობის  მქონე ოჯახებს ბიზნეს გეგმების შემუშავებაში, დახვეწაში და განხორციელებაში იმ ინვესტიციებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ საწყისი კაპიტალის დაფინანსება, ხელს შეუწყობს მერძევეობის ლოკალური საინიციატივო პლატფორმების განვითარებას.  

 

საველე ფასილიტატორი მჭიდროდ ითანამშრომლებს მესაქონლეობის  სპეციალისტთან და პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მის სამიზნე მუნიციპალიტეტში.  ის ასევე ითანამშრომლებს სხვა საველე ფასილიტატორებთან, რომლებიც მის კლასტერში მუშაოებენ. მისი საქმიანობა კოორდინირებული უნდა იყოს ადგილობრივ ხელისუფლების ორგანოებთან და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც მართავს DiMMA პროგრამის რძის ღირებულების ჯაჭვის განვითარების სახსრებს (DVCF).  

 

საველე ფასილიტატორების მომსახურების აღწერა:

• პოტენციური ბენეფიციარების მობილიზაცია და სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა პროგრამის სტრატეგიის შესაბამისად;

 

• სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებთან;

 

• სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებასთან;

 

• ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების გრანტების ბენეფიციართა შერჩევაში/მათ შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაში და პროგრესული რძის მწარმოებლების სადემონსტრაციო მეურნეობების შერჩევაში დახმარება;

 

• პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე პროგრესული რძის მწარმოებლების დემონსტრირებების და ორგანიზება და კონტროლი;

 

• ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების დახმარება გამარტივებული ბიზნეს გეგმების მომზადებაში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ბიზნეს გეგმების ფორმის შესაბამისად;

 

• პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების ტრენინგები და მომზადება;

 

• პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე საველე დღეების და გაცვლითი ვიზიტების მომზადება;

 

• ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების ბიზნეს გეგმების  განხორციელების მონიიტორინგი და ხელშეწყობა;

 

• ღირებულების ჯაჭვის კლასტერის პლატფორმის ჩამოყალიბების/საწყის ეტაპზე ფუნქციონირების ხელშეწყობა;

 

•  ადგილობრივ მონაწილე მხარეების იმ აქტიური წარმომადგენლების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მერძევეობის პლატფორმების საქმიანობას, გააგრძელებენ პლატფორმის წევრთა მობილიზაციას და პროპაგანდას; 

 

• საძოვრებით მოსარგებლეთა ჯგუფების იდენტიფიცირება; საძოვრებით მოსარგებლეთა ასოციაციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საძოვრების იმ არასამათავრობო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომელსაც პროგრამა დაიქირავებს;

 

• საჭირო  ანგარიშების მომზადება იერარქიის შესაბამისად;

 

• DiMMA პროექტის მენეჯერის დავალებით პროექტთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების  შესრულება.

სამუშაოს ხანგრძლივობა, ადგილი და დასაქმების პირობები 

 

საველე ფასილიტატორი ამ დავალებას შეასრულებს  გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ დავალების ხანგრძლივობა ერთ (1) წელს შეადგენს და შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობის დამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში. 
ეს დავალება ითვალისწინებს სრულ განაკვეთზე მუშაობას 5 დღე კვირაში, ხშირ მოგზაურობას შერცეული მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. 
დაწყების სავარაუდო თარიღია 2020 წლის ოქტომბერი.

 

სამუშაო პროცედურები 
საველე ფასილიტატორი უშუალოდ მის რეგიონში მომუშავე რეგიონული კოორდინატორის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. 

დავალების განხორციელების ადგილი მუნიციპალიტეტებია (ქალაქი დაზუსტდება). 

 

საველე ფასილიტატორის კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიმართ მოთხოვნები 
• მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოფლად განვითარების /აგროეკონომიკის/ბიზნესის ადმინისტრირების და სხვა შესაბამის სფეროში, რომელიც სოფლად განვითარების პროექტების კოორდინაციასთან არის დაკავშირებული;

 

• სოფლად განვითარების, აგრობიზნესის, მცირე ფერმერული მეურნეობების სფეროში  მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 

 

• უპირატესობა ენიჭება შერჩეულ რეგიონში მუშაობის გამოცდილებას;

 

• უპირატესობა ენიჭება მერძევეობის დარგში გამოცდილებას;

 

• ადგილობრივ თემებთან და სახელმწიფო უწყებებთან მუშაობის დადასტურებული  უნარი;

 

• პროექტის მართვის პრინციპების ღრმა ცოდნა;

 

• ინფორმაციის შეგროვების და მარტივად გადმოცემის უნარი;

 

• პასუხისმგებლობა და მოქნილი მიდგომა, მინიმალური ზედამხედველობით მუშაობის დადასტურებული უნარი;

 

• დადასტურებული ძლიერი სურვილი, დახმარება გაუწიოს კლიენტებს სოფლის ღარიბი მოსახლეობისთვის სარგებლის მომტანი, მომგებიანი და მდგრადი ბიზნესის მშენებლობაში;

 

• ზეპირი და წერილობითი პრეზენტაციის ჩინებული  უნარი;

 

• აუცილებელია რუსული ენის ცოდნა (ქვემო ქართლის რეგიონის შემთხვევაში) 

 

• სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა;

 

• კომპიუტერის კარგი ცოდნა (MS Office, ინერნეტი, პროექტის მართვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა);

 

• ველზე ინტენსიური მოგზაურობის და ღირებულების ჯაჭვის მონაწილეებთან მუშაობის სურვილი;

 

• ადამიანებთან ურთიერთობის და კოლეგებთან და მონაწილე მხარეებთან სამუშაო ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარი.  

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია რომელ რეგიონ(ებ)ში სურთ მუშაობა, რაც გარკვევით უნდა იყოს მითითებული კანდიდატის ინტერესთა გამოხატვის წერილში. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ  ინფორმაცია, რომ აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო და გამოცდილების მოთხოვნებს.  წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს  (i) თანხმლებ წერილს, რომელშიც მითითებული იქნება, რომელ რეგიონ(ებ)ში სურს კანდიდატს მუშაობა; (ii) კანდიდატის პირადი მონაცემები (CV), მათ შორის მსგავსი შესრულებული დავალებების აღწერა; (iii) დიპლომების, სერტიფიკატების და რეკომენდაციების ასლები.  დაინტერესების შესახებ გამოხატვა (ნაბეჭდი ან ელექტრონული ვერსია) მიწოდებული უნდა იქნეს ან ელ-ფოსტით გაიგზავნის ქვემოთ მითითებულ მისამართზე არა უგვიანეს 2020 წლის 7 სექტემბრის 12:00 საათისა. 

 

 

კონსულტანტის შერჩევა მოხდება „ინდივიდუალურიო კონსულტანტების შერჩევის“ მეთოდით IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად (რომელიც IFAD-ის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2010 წლის სექტემბერში იქნა დამტკიცებული)

 

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამ საკითხზე დეტალური ინფორმაციის მიღება ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე:

 

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

 

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DiMMA) პროგრამა

 

მისამართი: მარშალ გელოვანის #6, თბილისი, 0159, საქართველო, მე-2 კორპუსი, 1-ლი სართული.

 

ელ-ფოსტა: yana.samkharadze@mepa.gov.ge  

 

ასლი (CC) : Ketevan.Sharabidze@mepa.gov.ge