ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

ინტეგრირებული ბირთვული დაცულობის მხარდაჭერის გეგმა 2015 - 2019 წლების ქვეყნის ჩარჩო პროგრამა (CPF)

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ   ფაილში.