ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

მაცივარაგენტების მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71 მუხლის მიხედვით, საქმიანობის განმახორციელებელი, რომელიც ფლობს 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარულ მოწყობილობას, აგრეთვე ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს, ვალდებული არიან: 


ა) აწარმოონ სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც აღირიცხება მოწყობილობის მომსახურება და მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობა. პირველი ჟურნალის გახსნის შესახებ უნდა ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
ბ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6, info@mepa.gov.ge) ყოველწლიურად, 1 მარტამდე შესათანხმებლად წარუდგინონ ინფორმაცია გასულ წელს მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობის შესახებ, მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმის შესაბამისად. 

 

მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმა სამინისტროში წარდგენილი უნდა იქნეს იმ შემთხვევაშიც, თუ 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელს, აგრეთვე ტექნიკოსს, გასული წლის განმავლობაში შესაბამისი მომსახურება არ მიუღია/მომსახურება არ გაუწევია.

 

სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშგების ფორმები, აგრეთვე, ფორმების შევსების წესი განსაზღვრულია  „მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურების სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმისა და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივნისის №304 დადგენილებით. აგრეთვე, ხელმისაწვდომია სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ვიდეოინსტრუქციები.
სარეგისტრაციო ჟურნალის შევსების ინსტრუქცია

მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ინსტრუქცია