ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათში ნიტრატების განსაზღვრისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის (გამოკვლევის) მეთოდების შესახებ“

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის -
„სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს
მთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათში 
ნიტრატების განსაზღვრისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის (გამოკვლევის) 
მეთოდების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი
მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2
ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSION
REGULATION (EC) No 1882/2006of 19 December 2006, laying down methods of sampling and analysis for the official
control of the levels of nitrates in certain foodstuffs და საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად. 

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 26 აპრილის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი