ძებნა

განცხადებები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N510 -ში (2016 ) - „სურსათზე კვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისს N301 დადგენილებით დამტკიცდა 
„ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“.
რეგლამენტის თანახმად, „სავალდებულო მონაცემების ჩამონათვალში“ 
(მუხლი 8.) განსაზღვრულია „ალერგიის გამომწვევი ან მომეტებული
მგრძნობელობის მქონე ნივთიერებები ან პროდუქტების, მათ შორის გლუტენის 
შემცველი მარცვლოვნების და მათგან მიღებული პროდუქტების აღნიშვნის
ვალდებულება.
გლუტენი წარმოადგენს რთულ ცილას. ზოგიერთი ადამიანის ორგანიზმს,
რომელსაც აღენიშნება გლუტენის აუტანლობა, გლუტენის ერთ-ერთ ფრაქციაზე
უვითარდება ანთებითი რეაქცია, ვითარდება დაავადება ცელიაკია (გლუტენის 
აუტანლობა). ამ სნეულებით დაავადებულების იმუნური სისტემა ამოიცნობს ამცილას, ზიანდება სწორი ნაწლავის კედლები, საჭმლის მომნელებელი სისტემის
გარდა ზიანდება ტვინი, გული, სახსრები და სხვა ორგანოები.
საქართველოს შიდა ბაზარზე, საცალო ვაჭრობის ქსელში მრავლადაა
განთავსებული სურსათი (ორცხობილები, ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი,
ბავშვთა კვების პროდუქტები, რძის ნაწარმი და სხვ.), რომელზედაც
განთავსებულია ინფორმაცია და აღნიშვნა „გლუტენის გარეშე“, “ გლუტენის
დაბალი შემცველობა“, თუმცა, საქართველოს კანონმდებლობით არ არის
განსაზღვრული ამ ტერმინების განმარტებები და მათი გამოყენების პირობები.
ევრორეგულაცია REGULATION (EU) No 609/2013 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 on food intended for infants
and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement for
weight control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission Directives
96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 41/2009
and (EC) No 953/2009 ადგენს აღნიშნული ტერმინების გამოყენებისთვის შესაბამისი
ნორმატიული აქტის მიღების აუცილებლობას, სულ მცირე COMMISSION
REGULATION (EC) No 41/2009
of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for
people intolerant to gluten მოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნული საკითხი
რეგულირებულია ასევე „კოდექს ალიმენტარიუს“-ის სტანდარტით - „
STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANT
TO GLUTEN CXS 118-1979 Adopted Adopted in 1979. Amended in 1983 and 2015.
Revised in 2008“. 
საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდიანრე, წარმოგიდგენთ
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N510 -ში (2016 ) - „სურსათზე
კვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადის
განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების პროექტს, რომელშიც
განსაზღვრულია ეტიკეტზე გლუტენთან დაკავშირებული ინფორმაციის - „არ
შეიცავს გლუტენს“ („გლუტენის გარეშე“) და „გლუტენის დაბალი შემცველობა“
განთავსების პირობები.
აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც
მომხარებელთა ჯანმრთელობისა და ინტერესების დაცვას, ასევე შიდა ბაზრის
ეფექტიან ფუნქციონირებას.

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 1 მაისამდე  ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი