ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ,,50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”), 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციისა და 35 კვ მიწისქვეშა ეგხ-ის გაყვანის“ პროექტი

2021 წლის 19 აპრილს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ წარმოდგენილ იქნა ,,50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”), 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციისა და 35 კვ მიწისქვეშა ეგხ-ის გაყვანის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31755 ). 

 

პროექტთან დაკავშირებით 2021 წლის 11 ივნისს, 12:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნიგოზას საჯარო სკოლაში ჩაინიშნა გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა. სამინისტროს ვებგვერდზე, ასევე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31756).

 


2021 წლის 6 აპრილს N 7232/01 წერილის შესაბამისად, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. ამასთან, მოცემული გარემოების გათვალიწინებით 2021 წლის 11 ივნისს ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.