ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. გორში, შპს „მობილგორიგაზის“ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


შპს „მობილგორიგაზის“ მიერ გზშ-ის ცატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. გორში შპს „მობილგორგაზის“ არსებულ ავტოგასამართ სადგურზე ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31803)

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 4992/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ