ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

2021 წლის 10 ივნისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა . ბათუმში, შპსიმგესწყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკიhttps://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31921).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N6418/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ