ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ხობის მუნიციპალიტეტიში, სოფ. ყულევში შპს „პალიასტომი-2004“-ის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოს (საკვები პროდუქტების მწარმოებელი მულტიფუნქციური კომპლექსის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თევზის გადამამუშავებელი საწარმოს (საკვები პროდუქტების მწარმოებელი მულტიფუნქციური კომპლექსის) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პალიასტომი-2004“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ყულევი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2021 წლის 16 ივლისი, 11:00 საათი. ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყულევის ადმინისტრაციული შენობა (სასოფლო კლუბი);

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყულევის ადმინისტრაციულ შენობაში (სასოფლო კლუბში). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება