ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს "გეო + ეკო სერვისის" სასარგებლო წიაღისეულის (108 997 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი)) მოპოვების პროექტი

განხილვა გაუქმებულია - განცხადების ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/32040 

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის ღია კარიერული წესით მოპოვება; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გეო + ეკო სერვისი";

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2021 წლის 20 ივლისი, 12:00 საათი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კარწანისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

      
გაზიარება