ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

განცხადება “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” საჯარო განხილვის შესახებ

 

მიმდინარე წლის 3 აგვისტოს შპს „ხელედულა ენერჯი“-მ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N9888 განცხადებით და წარმოადგინა “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. 

აღნიშნული განცხადება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” დადგენილ ვადებში,   7 აგვისტოს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდსა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო დაფაზე. 

პროექტთან დაკავშირებით,  კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, 22 აგვისტოს. თუმცა, რიგი ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა. აღსანიშნავია, რომ 7 აგვისტოდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, საზოგადოებას ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა პროექტსა და თანდართულ დოკუმენტაციას.

მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს,  შპს „ხელედულა ენერჯი“-მ N15222  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ კომპანიას აქვს ვალდებულებები, როგორც სახელმწიფოსთან, ასევე ინვესტორებთან, მათ შორის EBRD-ისთან, შესაბამისად, ითხოვა საჯარო განხილვის უმოკლეს ვადაში დანიშვნა.
ზემოაღნიშნული  გარემოებებისა და კომპანიის მომართვის საფუძველზე, ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა  გაცნობოდა პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას 7 აგვისტოდან, ამავდროულად საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებები არ განხორციელებულა.  აღნიშნულის გათვალისწინებით, გაცნობებთ, რომ “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება  მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს:

•11:00 საათი,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციული შენობა
•16:00 საათი, სოფელ ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზი

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. 
ამასთან საზოგადოებას შესაძლებლობა აქვს წარადგინოს შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში

არატექნიკური რეზიუმე

ზედაპირული წყლის ობიექტში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმატივები

საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში

დანართი 

Shape

გაზიარება