ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

განცხადება ზემო იმერეთსა და რაჭის მუნიციპალიტეტებში, საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ, ,20.6კმ - 29.5კმ და 29.5კმ-40.9კმ მონაკვეთების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა სკოპინგის განცხადებები შემდეგ პროექტებზე:

საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი ( N13288 წერილი);
საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (N13289 წერილი);
საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ - 40.9კმ-ის კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (N13290 წერილი).

აღნიშნულ პროექტების შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, 17 ოქტომბერს.  (იხ. ელ ბმულები
http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/172; http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/173; http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/174

პროექტების თაობაზე საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს, შესაბამის მუნიციპალიტეტებში განცხადება საჯარო განხილვების შესახებ განთავსდა 26 ოქტომბერს (იხ. ელ.ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/193, http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/194 ). 31 ოქტომბერს,  თარიღები დაზუსტდა და საჯარო განხილვები ჩაინიშნა 8-9 ნოემბერს (იხ. ელ ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/212http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/211 ).

მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, “საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ-40.9კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტის” საჯარო განხილვის გამართვის დღეს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, სამინისტროს წერილობით მიმართა აღნიშნული პროექტების საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ შესაძლოა ტექნიკური პროექტში განხორციელებულიყო ცვლილება რომლის დაზუსტებამდე საქმიანობის განმახორციელებელმა ითხოვა საჯარო განხილვის გადადება.

აღნიშნულის საფუძველზე, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა შქმერში, 8 ნოემბერს, დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელი 29.5 კმ.–40.9 კმ. მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის, ასევე 9 ნოემბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთაში დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ესპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის  საჯარო განხილვების გადაიდო. აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1223)
 
მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა N15202 წერილით მიმართა სამინისტროს აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით.

მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტების ტექნიკური ნაწილი არ შეცვლილა, შესაბამისად არც დოკუმენტაციაში განხორციელებულა რაიმე სახის ცვლილება. აქედან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ითხოვა  საჯარო განხილვების ჩანიშვნა.

მიუხედავად იმისა, რომ პროექტებში ცვლილებები არ შესულა, სამინისტრო დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტებს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჯარო განხილვები გაიმართება: 

მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს, 16:00 საათზე-  ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შქმერის (შუა შქმერი) ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;

საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.
საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ - 40.9კმ-ის კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.  

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, 14:00 საათზე- საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცხომარეთის საბაზო სკოლა.

საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი;
საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის  18 დეკემბრის ჩათვლით  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

იხ. საჯარო განხილვის წესი

10.6კმ-20.6კმ

სკოპინგისგანცხადება


სკოპინგისანგარიში


Shape

 

   20.6კმ-29.5კმ

სკოპინგისგანცხადება


სკოპინგისანგარიში


Shape


 

   29.5კმ-40.9კმ

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape

 

გაზიარება