ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

განცხადება- შპს „ჭიორა ჰესის“ “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნული განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე 10 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/149).

პროექტის საჯარო განხილვა ჩაინიშნა მიმდინარე წლის 25 ოქტომბერს, (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/168). 2018 წლის 24 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ წერილობით მიმართა სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების განხორციელების თაობაზე, რასაც შესაძლოა გამოეწვია გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების  დროებით შეჩერება და საჯარო განხილვის დროებით გადადება.  აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერებისა და საჯარო განხილვის დროებით გადადების შესახებ,    ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე 25 ოქტომბერს (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/190).

მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს, შპს “ჭიორა ჰესმა” სამინისტროს მიმართა წერილით ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით, კომპანიის განმარტებით  ჰიდროელოგიური კვლევის შედეგებმა პროექტის ცვლილება არ გამოიწვია. წარმოდგენილ განაცხადს თან ერთვის ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში. აღნიშნული წერილის საფუძველზე, სამინისტრომ განაგრძო ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და ჩაინიშნა საჯარო განხილვა მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს.

ინფორმაცია ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელებისა და საჯარო განხილვის განახლებული თარიღის შესახებ განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/200),  ასევე, მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს  განთავსდა განცხადება  შპს “ჭიორა ჰესის” წერილების მითითებით (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/208).

მიმდინარე წლის 7 ნოემბერს, შპს "ჭიორა ჰესმა" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  “15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების კიდევ ერთხელ შეჩერების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ რომ მიმდინარეობდა ექსპროპრიაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები და დგინდებოდა მიწის მესაკუთრეთა საკითხები, რამაც შესაძლოა ემოქმედა საპროექტო ტრასის მარშრუტზე და გამოეწვია გარკვეული ცვლილებები პროექტის ტექნიკურ დიზაინში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით და  ასევე გადაიდო ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში, 8 ნოემბერს, 14:00 საათზე დაგეგმილი საჯარო განხილვა. (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1219).  შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.

მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტის ტექნიკურ დიზაინში ცვლილებები არ შესულა, შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.

აღსანიშნავია, რომ  კომპანიის განმარტებით, დაზუსტდა ექსპროპრიაციის საკითხები, რაც ბუნებრივია გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა, ხოლო ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყო 29 ოქტომბრიდან, შესაბამისად, არსებული დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში. ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 10 ოქტომბრიდან (ხოლო ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში 29 ოქტომბრიდან), სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება:

2018 წლის 21 დეკემბერს, 12:00 საათზე, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 27  დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

 

სკოპინგის განცხადება


სკოპინგის ანგარიში


Shape


ჰიდროლოგიური ანგარიში

შპს "ჭიორა ჰესის" განცხადება 24.10.2018

შპს "ჭიორა ჰესის" განცხადება 29.10.2018

გაზიარება