ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - შპს "საქართველოს სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის ცენტრი ეკოლოგის" სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 

2021 წლის 24 ივნისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "საქართველოს სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უტილიზაციის ცენტრი ეკოლოგის" სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31969).

 

ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით N7563/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.