ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმა

დამგეგმავი ორგანო: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 

სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 10 სექტემბერი, 15:00  საათი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია, მისამართი, ლანჩხუთი, კოსტავას 37.

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ნაწილი - ამავე კოდექსით გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ პროცედურის გავლა სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტს, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებში (სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, ენერგეტიკა, მრეწველობა, ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა) და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.

2020 წლის 30 დეკემბერს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2-1259 ბრძანებით გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმაზე გაიცა  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა, რომლითაც განისაზღვრა სგშ-ის ანგარიშისთვის გასათვალისწინებული კვლევები, ასევე მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაცია.

2021 წლის 17 ივლისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ N30-302119745 წერილით სამინისტროში წარმოადგინა  გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტი და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ანგარიში, რის საფუძველზეც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობს რეკომენდაციების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება.

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და   გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2021 წლის 10 სექტემბერს, 15:00 საათზე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში. 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

იხ. საჯარო განხილვის წესი

წარმოდგენილ სგშ-ის ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

 

აღნიშნული საჯარო განხილვა გაუქმდა, გთხოვთ, გაეცნოთ განახლებულ ინფორმაციას: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33221 

გაზიარება