ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია -  ქ. ფოთში, ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31850).

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 7808/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.