ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“, ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პროექტი


/ შოთა ურიადმყოფელის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ხება თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, /შოთა ურიადმყოფელისავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31843)

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 7502/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.