ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთეს" მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს "გიოთეს" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 7 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება კასპის მუნიციპალიტეტეში, სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი).

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 28 ივლისს შპს „გიოთემ“ სამინისტროს წერილობით მომართა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.