ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთ საზღვაო ტერმინალში, №6 სარეზერვუარო პარკის რეკონსტრუქციისა და დამატებით ახალი 1x5000 მ³ მოცულობის რეზერვუარის მოწყობა-ექსპლუატაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შავი ზღვის ტერმინალი”;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:
2021 წლის 7 ოქტომბერი 15:00 საათი. ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყულევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო.

 

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაზიარება