ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სურსათის/ცხოველის საკვების არაორგანიზებული წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილებების პროექტს

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N14 დადგენილებაში - „ სურსათის/ცხოველის საკვების არაორგანიზებული წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცვლილებების პროექტს. აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორც მომხარებელთა ჯანმრთელობისა და ინტერესების დაცვას, ასევე შიდა ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 14 ოქტომბრის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე: 


ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი
გაზიარება