ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. პირველი მაისის მიმდებარედ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. პირველი მაისის მიმდებარედ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელებას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33064)

 

დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10511/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.