ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შუახევის მუნიციპალიტეტში, შპს „ზიმო -7“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი


შპს „ზიმო - 7“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება შუახევის მუნიციპალიტეტში, შპს „ზიმო -7“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/32023


დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ 10503/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.