ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, შპს „აზა კარბონის“ ნავთობის კოქსის კალცინირების საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კალცინირებული ნავთობის კოქსის წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აზა კარბონი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

  • 2021 წლის 18 ნოემბერი 16:00 საათი, ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებელის ქ. N12).

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

"გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებელის ქ. N12). საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გაზიარება