ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „ხორბლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

პროექტი შემუშავებულია სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის,
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე
მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად და
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/1238 of 18 May 2016
supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the
Council with regard to public intervention and aid for private storage და Codex
alimentarius - ის საერთაშორისო სტანდარტი Codex Standard 199-1995. STANDARD
FOR WHEAT AND DURUM WHEAT მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

 

გთხოვთ, პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 25 ოქტომბრამდე წარმოადგინოთ  ელექტრონულ მისამართზე: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

გაზიარება