ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. რუსთავში, შპს ,,ჯეო ენტერპრაიზის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შპს ,,ჯეო ენტერპრაიზის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა -  ქ. რუსთავში, მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33173).

 

 

ზემოაღნიშნულ პროექტზე სამინისტროს N 10694/01 წერილის საფუძველზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება.