ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 ნოემბრის N567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილება „სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ მომზადდა ევროკავშირის რეგულაცია -“COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs კონსოლიდირებული ვერსიის საფუძველზე 2015 წელს. აღნიშნული დადგენილების მიღების შემდეგ, რეგულაციაში, ევროკომისიის გადაწყვეტილებით, განხორციელდა ცვლილებები, რომელიც აისახა ჩვენს მიერ 2018 და 2020 წლებში განხორციელებულ ცვლილებებში. დღეისათვის, ევროკომისიის გადაწყვეტილებით, განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები:

1. COMMISSION REGULATION (EU) 2020/685 of 20 May 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of perchlorate in certain foods;

2. COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1255 of 7 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked meat and smoked meat products and traditionally smoked fish and smoked fishery products and establishing a maximum level of PAHs in powders of food of plant origin used for the preparation of beverages;

3. COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1322 of 23 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of 3‐monochloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in certain foods;

4. COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1317 of 9 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs;

5. COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1323 of 10 August 2021amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in certain foodstuffs,

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 20 ნოემბრამდე ელექტრონულ მისამართზე: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი


გაზიარება