ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მდ. სტორზე შპს „სტორი ენერჯის“ 11.9 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურისა („სტორი 2 ჰესი“) და 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „სტორი ენერჯის” მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სამინისტროში წარმოდგენილია თელავის მუნიციპალიტეტში, მდ. სტორზე 11.9 მგვტ/სთ დადგმული სიმძლავრის „სტორი 2 ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33261).

 

ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, N 12132/01 წერილის შესაბამისად, დროებით შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება.