ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ს მდ. ბახვისწყალზე, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ბახვი 1 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 

 

შენიშვნა: 2021 წლის 24 დეკემბრის N608 დადგენილების საფუძველზე, აღნიშნულ განცხადებაში ცვლილება შევიდა 2021 წლის 28 დეკემბერს

 

განახლებული განცხადება შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენის ვადის ცვლილების შესახებ იხ. ლინკზე -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33578

 

 

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“;დაგეგმილი საქმინობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი;

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge