ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის - „სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის მასალებისა და ნაკეთობების(საგნების) შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტი

„ ტექნიკური რეგლამენტი - „სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი პლასტმასის მასალებისა და ნაკეთობების(საგნების შესახებ“.

 

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის -ის, COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food -ის 2020 წლის კონსოლოდირებული ვერსიის (COMMISSION REGULATION (EU) 2020/1245 of 2 September 2020, M15) და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 20 თებერვლამდე

ელექტრონულ მისამართზე: ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge  

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი