ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შპს "უნივერსალ ენერჯი კორფორეიშნის" "ნატანები 3 ჰესის" ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს „უნივერსალ ენერჯი კორპორეიშენის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში "ნატანები 3 ჰესის" ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33762).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 22 მარტს N2788/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.