ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

სგშ - სკრინინგის განცხადება - ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის “ქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა №14-ში, ყოფილი სპორტსკოლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.218) და შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა №7ბ-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.250) სამშენებლოდ განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმა”

სტრატეგიული დოკუმენტის დასახელებაქალაქ ბათუმში, ფიროსმანის ქუჩა №14-ში, ყოფილი სპორტსკოლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.218) და შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა №7ბ-ში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს.კ.N05.24.05.250) სამშენებლოდ განვითარების მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმა”;

 

დამგეგმავი ორგანო: ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია;

 

სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ქალაქი ბათუმი, ფიროსმანის ქუჩა №14, ყოფილი სპორტსკოლის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთი (ს.კ.N05.24.05.218) და შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა №7-ში არსებული მიწის ნაკვეთი (ს.კ.N05.24.05.250);

წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 4 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

სტრატეგიული დოკუმენტი საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ადმინისტრაციული ორგანოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლითაც ცალკეული სექტორებისთვის დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ III თავის შესაბამისად და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები;

 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება(სგშ) – „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას;

 

სკრინინგი პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროებას;