ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შპს „ბი ბის“ სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ბი ბის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს  (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33805).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 25 მარტის N 2959/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.