ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბუქსიეთში მდ. გუბაზეულზე სს „ბუქსი ჰესის“ 10 000 კუბ.მ - ზე მეტი მოცულობის კაშხლის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პროექტი

სს „ბუქსი ჰესის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სოფ. ბუქსიეთში მდ. გუბაზეულზე 10 000 კუბ.მ - ზე მეტი მოცულობის კაშხლის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33914).

გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ 2022 წლის 14 აპრილს N3749/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.