ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნახიდურის და სოფ. თამარისის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „ნახიდური ჰესის“ 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტი

შპს „ნახიდური ჰესის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნახიდურის და სოფ. თამარისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33887).

 

მიმდინარე წლის 15 აპრილს შპს „ნახიდური ჰესმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.