ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, რეგიონალური არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ წარმოდგენილია - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, რეგიონალური არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში, რომლიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33960).

 


ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით (N 3965/01 წერილის შესაბამისად) სამინისტრომ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.