ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

ღორების დაცვის მინიმალური მოთხოვნების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთვრობის დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 02.03.2022 წლის N 2-159 ბრძანების საფუძველზე „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ვეტერინარიის სფეროში დაასრულა მუშაობა ,, ღორების დაცვის მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგულაციით ,, COUNCIL DIRECTIVE 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs ” განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

 

 

კომენტარებისთვის შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ელექტრონულ ფოსტაზე maia.beruashvili@mepa.gov.ge  2022 წლის 20 მაისის ჩთვლით. 

 

 

  • საკონტაქტო პირი მაია ბერუაშვილი  ტელ. 595 530194
   
გაზიარება