ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ქუთაისში შპს "საქართველოს ჰონგჩუანის" მეთილმეტაკრილატის(MMA) პირველადი ნედლეულის დისტილაციისა და პილომეთილმეტაკრილატის (PMMA) ფირების (შუალედური პროდუქტების ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების) წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შუალედური პროდუქტების ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოსჰონგჩუანი“;

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი; 

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

 

• 2022 წლის 3 ივნისი, 13:00 საათი, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია; 

 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;

 

 

 

"გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 13 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

 

მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.

 

იხ. საჯარო განხილვის წესი

 

გაზიარება