ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ (2022 წლის 17 მარტის საქართველოს კანონი №1445) შეტანილი ცვლილებით, 2022 წლის 1 მაისიდან, გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი სამინისტროს სისტემაში შემავალ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს შემადგენლობაში გადავიდა.

 

გარემოსდაცვითი შეფასების დეპარტამენტი წარმოადგენს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა (გზშ) და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) პროცედურების განხორციელებაზე პასუხისმგებელ დეპარტამენტს. ასევე, უზრუნველყოფს ჰაერდაცვითი და წყალდაცვითი დოკუმენტაციის (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტის, ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების პროექტისა და ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღებაზე ტექნიკური პირობების) შეთანხმებას.

 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში“ განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, 2022 წლის 1 მაისიდან, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების, ასევე, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ან/და ჰაერდაცვითი და წყალდაცვითი დოკუმენტაციის შეთანხმების მიზნით, დაინერესებულმა პირებმა უნად მიმართონ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. №6, 0159; ელ. ფოსტა - info@nea.gov.ge. 

 

2022 წლის 1 მაისიდან, კოდექსით გათვალისწინებული მიმდინარე წარმოებების შესახებ ინფორმაცია, ისევე როგორც საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია და გზშ-ის სფეროში გამოცემული გადაწყვეტილებები, განთავსდება სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე WWW.NEA.GOV.GE.

 

კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოებების პროცესში საზოგადოების მხრიდან შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია დეპარტამენტის  ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge