ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების „ტექნიკური რეგლამენტი სურსათის (სასურსათო) დანამატების შესახებ“ პროექტი

 

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, DIRECTIVE 2002/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements ( Commission Regulation (EU) 2021/418 of 9 March 2021 L 83 1 10.3.2021 კონსოლიდირებული ვერსიის) და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.


საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

გაზიარება