ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

ფერმერული მიზნით შენახული ცხოველების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 02.03.2022 წლის N 2-159 ბრძანების საფუძველზე „ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ვეტერინარიის სფეროში დაასრულა მუშაობა ,, ფერმერული მიზნით შენახული ცხოველების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგულაციით ,, Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes” განსაზღვრულ მოთხოვნებს.საკონტაქტო პირი მაია ბერუაშვილი maia.beruashvili@mepa.gov.ge, ტელ. 595530194 
გაზიარება