ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

2022-2026 წლებისთვის საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამა (NEAP 4)

„2022-2026 წლებისთვის საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეოთხე ეროვნული პროგრამა“  (შემდგომში-პროგრამა) შემუშავდა „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით და ქვეყნის მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებებიდან გამომდინარე. 

 

პროგრამა შემუშავებულია „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 20.12.2019 წლის №629 დადგენილების შესაბამისად.