ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის პროექტი საკონტროლო პუნქტის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

 

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ვეტერინარიის სფეროში დაასრულა მუშაობა ,,საკონტროლო პუნქტის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის დირექტივით ,, Council Regulation (EC) No 1255/97 of 25 June 1997 concerning Community criteria for staging points and amending the route plan referred to in the Annex to Directive 91/628/EEC ” განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

 

საკონტაქტო პირი მაია ბერუაშვილი maia.beruashvili@mepa.gov.ge  ტელ. 595 530194

გაზიარება