ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - ტექნიკური რეგლამენტი - ორგანული წარმობის წესებისა და ორგანული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ

 

პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, REGULATIONS REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE C UNCIL of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic productsl 2021 წლის კონსოლიდირებული ვერსიისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.

 

საკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი e.mail:. ketevan.laperashvili@mepa.gov.ge

გაზიარება