ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

საძოვრების მდგრადი მართვის ეროვნული პოლიტიკის კონცეფცია

გლობალური გარემოს დაცვის ფონდის (GEF) მიერ მხარდაჭერილი პროექტი “მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის (LDN) ეროვნული მიზნების მიღწევა დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით”