ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად ზოგიერთი სახელმწიფო კონტროლის მინიმალური სიხშირის დამტკიცების შესახებ

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ვეტერინარიის სფეროში დაასრულა მუშაობა ,, ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის bმოთხოვნებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად ზოგიერთი სახელმწიფო კონტროლის მინიმალური სიხშირის დამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის დირექტივით ,,COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/160 of 4 February 2022, laying down uniform minimum frequencies of certain official controls to verify compliance with Union animal health requirements in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 1082/2003 and (EC) No 1505/2006” განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

საკონტაქტო პირი  მაია ბერუაშვილი  maia.beruashvili@mepa.gov.ge, ტელ. 595 530194  

 

გაზიარება