ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

საქართველოს მთავრობის დადგენილება პროექტი დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 აპრილის N199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შეთანხმების ფარგლებში, სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ნორმატიული აქტების პროექტების მოსამზადებლად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა მცენარეთა დაცვის სფეროში დაასრულა მუშაობა: „დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის ბაზარზე განთავსების პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 აპრილის N199 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქრთველოს მთავრობის დაგენილების პროექტზე, რომელიც შემუშავებულია დირექტივების:

 

COMMISSION DIRECTIVE 93 /49/EEC of 23 June 1993 setting out the schedule indicating the conditions to be met by ornamental plant propagating material and
ornamental plants pursuant to Council Directive 91 /682 /EEC; COMMISSION DIRECTIVE 1999/66/EC of 28 June 1999 setting out requirements as to the label or other document made out by the supplier pursuant to Council Directive 98/56/EC და COMMISSION DIRECTIVE 1999/68/EC of 28 June 1999 setting out additional provisions for lists of varieties of ornamental plants as kept by suppliers under Council Directive 98/56/EC საფუძველზე.

აღნიშნული ცვლილებით, დადგენილებას დაემატა:

 

1. დანართი „დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა (რასმო)“, რომელებისგანაც თავისუფალი უნდა იყოს დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალა ბაზარზე განთავსებისას.

2. დეკორატიული მცენარეების გასამრავლებელი მასალის ბიზნესოპერატორის მიერ დაცული გასამრავლებელი მასალის ჯიშების რეესტრისადმი დაწესებული მოთხოვნები.

3. ეტიკეტის, მცენარის პასპორტის, ან თანმხლები დოკუმენტისადმი დაწესებული მოთხოვნები.

დასახელებული პროექტი განხილულ იქნა სამუშაო ჯგუფის და სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებთან.

 

საკონტაქტო პირი manana.gabruashvili@mepa.gov.ge    ტელ: 551404811

გაზიარება