ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

დუშეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ენერგოტრანსი“-ს „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებები“ 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერგოტრანსი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჭართალის მიმდებარე ტერიტორია
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 26 დეკემბერი 15:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალის სკოლის შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „ენერგოტრანსი“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე, ხოლო მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა დამატებითი წერილი ანძების განთავსების წერტილების შესახებ (შეცვლილია ანძა N133 D-ს განთავსების წერტილის კოორდინატები).

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალის სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. 

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape Files

 

აღნიშნულის შესაბამისად ჩასწორდა 2018 წლის 29 ნოემბრის განცხადება 

გაზიარება