ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „R M G G O L D”-ის„ (წითელი ხიდი-წალკა-ალასტანის)“ DN 300 მაგისტრალური გაზსადენის 73-75 კმ-ზე შპს „R M G G O L D”-ის სალიცენზიო ტერიტორიიდან მილსადენის გადატანის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის სა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა 

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „R M G  G O L D

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2018 წელი, 21 თებერვალი, 15:00 საათი, დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ.  დმანისი, წმ. ნინოს ქ. №41.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „RMG GOLD”-ის ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2018 წლის 10 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III შესახვევი, საკონტაქტო პირი: მიხეილ კვარაცხელია, ტელ: +995 (599) 58-44-22.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • შპს RMG GOLD”-ის თბილისის ოფისი, ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, III - შესახვევი;
  • შპს RMG GOLD”-ის ბოლნისის ოფისი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი;
  • დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. დმანისი, წმ. ნინოს ქუჩა  №41;
  • ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №106.
გაზიარება