ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

საჯარო განხილვისთვის

ცაგერის მუნიციპალიტეტში შპს „ჯონოული 2“-ს მდ. ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგური „ჯონოული ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯონოული 2“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ქულბაქის და ჩქუმის მიმდებარე ტერიტორია. 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 8 იანვარი 16:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩქუმის საჯარო სკოლის შენობა.
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, შპს „ჯონოული2“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „მდინარე ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგური ჯონოული ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩქუმის საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.
საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. 

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.


იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

გაზიარება